top of page

SDC 2019 Ballroom Show 

Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova

SDC 2019 Latin Show 

Denys Drozdyuk & Antonina Skobina

bottom of page